نمونه سوالات دروس پايه هفتم (براي دانلود روي موضوع مورد نظر كليك نماييد)


در قسمت ذيل امكان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پايه هفتم  براي شما عزيزان فراهم گرديده است، فقط كافيست بر روي عنوان مورد نظر،كليك نمائيد.

 
ريــــــاضيات
آزمون شماره 7 ديماه (جديد) آزمون شماره 8 ديماه (جديد) آزمون شماره 9 ديماه (جديد)
ارزشيابي نوبت اول  آزمون فصل ششم و هفتم (جديد) آزمون شماره 6 ديماه (جديد)
كتاب رياضي تكميلي -استعدادهاي درخشان   نمونه سوالات اعداد صحيح  ارزشيابي پايان نوبت اول 
آزمون رياضي پايان نوبت اول  آزمون آبانماه 92  آزمون رياضي تيزهوشان 
نمونه سوال نوبت دوم  آزمون اسفندماه 92  آزمون فروردين 93 
نمونه آزمون پاياني شماره 2 نمونه سوال فصل اول  نمونه سوال فصل اول-2 
نمونه سوال  نمونه سوال (يادآوري)  آزمون نوبت دوم از اول كتاب تا پايان فصل 8 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 5  نمونه آزمون خردادماه- شماره 6  نمونه آزمون خردادماه- شماره 7 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 1  نمونه آزمون خردادماه- شماره 3  نمونه آزمون خردادماه- شماره 4 
آزمون گروهي فصل هشتم توان وجذر و ريشه  سوالات تكميلي فصل هشتم توان وجذر و ريشه  آزمون رياضي-نوبت دوم 
آزمون پاياني فصل هشتم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل نهم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل دهم (رياضي كامل طلايي) 
آزمون پاياني فصل سوم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل ششم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل هفتم (رياضي كامل طلايي) 
آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشي امام خميني ره بيشكك قرقيزستان  آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشي امام صادق (ع) تاجيكستان  آزمون پاياني فصل دوم (رياضي كامل طلايي)  
سوالات رياضي تيزهوشان  سوالات اعداد صحيح فرزانگان  سوالات رياضي فرزانگان  
آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)   نمونه سوال تيزهوشان  سوالات هندسه تيزهوشان  آذرماه 92 
نمونه سوال نوبت اول هندسه   نمونه سوالات فصل سوم  آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ك. م. م.) 
آزمون تستي فصل ششم  رياضي 21 ديماه 92  نكات رياضي تيزهوشان 
آزمون رياضي  آزمون تشخيصي-طراح جلال علومي آزمون رياضي-طراح جلال علومي 
رياضي دي 92  پاسخ رياضي دي92  رياضي 14 ديماه 92 
ارزشيابي فصل دوم 
سنجش آبانماه هندسه
آزمون ميان ترم آذرماه با پاسخ 
پاسخ آزمون شماره 4 ديماه آزمون ترم اول با پاسخ سنجش يك مهرماه
پاسخ آزمون شماره 1 ديماه پاسخ آزمون شماره 2 ديماه پاسخ آزمون شماره 3 ديماه
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 آدينه 20 آذرماه 92
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
مبحث عبارت جبري نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل يك و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنكابن با پاسخ تشريحي فصل اول راهبردهاي حل مسئله فصل دوم اعداد صحيح
سري سوم فصل چهارم-جبر و معادله  سري اول فصل پنجم- سطح و حجم  سري چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال  سري دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سري دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرينات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح 2 عددهاي صحيح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرينات تكميلي بخش معرفي اعداد صحيح تمرينات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح1
فصل اول تمرينات تكميلي بخش معرفي اعداد صحيح آزمون هفتگي(13-07-92)
سوالات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تكميلي الگوسازي مسائل تكميلي حل با زير مسئله مسائل تكميلي راهبرد الگويابي
مسائل تكميلي راهبرد حذف حالت هاي نامطلوب مسائل تكميلي راهبرد حل مسئله با رسم شكل  

عـــربي
آزمون تستي (جديد)    
آزمون ديماه 92  آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92  
عربي 17 ديماه  سوالات تكويني درس چهاردهم   آزمون عربي
سنجش يك مهرماه عربي  آزمون ماهانه درس يك تا سه نوبت اول عربي -16 ديماه 92  
آزمون عربي آزمون تستي آزمون عربي 2 
سوالات تستي-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال 
سوالات عربي ارزشيابي نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20 نمونه سوال
پيـــام هاي آسماني
سوالات متن درس پيام هاي آسماني  آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92  
نمونه سوال تشريحي _كامل كردني-دروس 1 تا 8 هفتم   پيام هاي آسمان  آزمون تشخيصي با پاسخ 
سوالات امتحاني درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم
سوالات امتحاني درس 13 سوالات امتحاني درس 14 سوالات امتحاني درس 15
سوالات امتحاني درس 10 سوالات امتحاني درس 11 سوالات امتحاني درس 12
سوال امتحاني درس 7 

سوالات امتحاني درس 8 سوالات امتحاني درس 9
 سوالات امتحاني درس چهارم 
  سوال امتحاني درس 6
سوالات امتحاني درس 1 سوالات امتحاني درس 2 سوالات امتحاني درس سوم 
درس دوم درس سوم درس پنجم

قرآن
آزمون قرآن     
آزمون قرآن آزمون ترم اول  نوبت اول ديماه 2 
نمونه سوال ميان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37  

ادبيات فارسي
آزمون اسفندماه 92     
تكليف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول  جزوه كمك درسي ادبيات 
نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسي تكليف منزل درس ۴ ( نخبگان)
آزمون فارسي دستور - املا- انشا تاحكايت دعاي مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث يك تا چهار
ادبيات فارسي  انشا و نگارش-مهر92 آزمون املاي كتبي

زبــــان انگليسي
پيك زبان هفتم آزمون انگليسي درس 5و6  آزمون اسفندماه 92 
نمونه سوال درس 1و2 
نمونه سوال درس 3و4 
آزمون زبان انگليسي
آزمون درس 1تا 4  
آزمون زبان 
آزمون ديماه 92 
زبان انگليسي 21 ديماه 92 آزمون پيشنهادي نوبت اول-خراسان رضوي 1 
آزمون پيشنهادي نوبت اول-خراسان رضوي 2 
نمونه سوال تستي  نمونه سوال ديماه 92  نمونه سوال 
نمونه سوال Sample listening test فلش كارت هاي زبان انگليسي سنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگليسي نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگليسي 92 آزمون زبان انگليسي جملات مهم دركلاس درس انگليسي
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4  نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4 
نمونه سوال    

عـــلوم تجربي
آزمون ديماه 92  امتحان نوبت اول   
نمونه سوال تستي تا پايان فصل 9  آزمون بهمن 92  آزمون اسفندماه 92 
نمونه سوالات فصل 11   كليد سوالات بنيه علمي مرحله سوم  نمونه سوال فصل 12 
نمونه سوالات فصل 9- منابع انرژي   نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهينه سازي انرژي (تكميلي) نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهينه سازي انرژي 
آزمون نوبت اول دي ماه 92 - نمونه 1  آزمون نوبت اول دي ماه 92 - نمونه 2  نمونه سوالات فصل 8   
سوالات بخش فيزيك  نمونه سوال تستي سوالات فصل نهم 
سوالات فصل هفتم  سوالات فصل هشتم  سوالات فصل نهم 
نمونه سوال نوبت اول  سوال با پاسخ فصل 8  سوال با پاسخ نوبت اول  
 فصل هشتم  سوالات تستي فصل 8  نمونه سوالات 
آزمون آنلاين  آزمون آنلاين-فصل دوم  آزمون علوم(اداره كل استان اصفهان) 
علوم از فصل يك تا شش  علوم ديماه 92  جواب علوم ديماه 92 
فصل چهارم-مواد پيرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفباي مواد علوم تجربي7 ديماه 92 
سنجش علوم (فيزيك) مهرماه 
سنجش يك مهرماه علوم(زيست) 
فصل 4 -مواد پيرامون ما-قسمت اول 
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش 
فصل تبادل با محيط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم
فصل كار و انرژي و تبديل انرژي
فصل گرما و مصرف بهينه انرژي 
فصل منابع انرژي 
فصل سفره سلامت 
فصل سلول 
فصل گردش خون و قلب 
آزمون علوم بحث فيزيك و زيست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شيمي نمونه سوالات درس هاي يك و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهي بخش اول نمونه سوال علوم تيز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگي 
فصل 1 
 مطالعات اجتماعي
آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92   آزمون ارزشيابي مطالعات اجتماعي (جديد)
بخش دوم سئوالات  سوالات درس 13تا24  آزمون مداد كاغذي فصل 11  
سوالات با پاسخ درس16  سوالات با پاسخ درس17  آزمون مطالعات اجتماعي  
سوالات با پاسخ درس13  سوالات با پاسخ درس14  سوالات با پاسخ درس15 
سئوالات درسي مطالعات اجتماعي  مطالعات اجتماعي  آزمون از درس 1 تا 12 
تاريخ و جغرافيا و مدني سوالات بخش اجتماعي همراه با جواب سوالات بخش تاريخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافي همراه با جواب درس هاي 1و2  درس 1 و 2و 3 و 4 
نمونه سوالات ارزشيابي    
كار و فناوري
آزمون اسفندماه 92     
سوالات فناوري آزمون مباني رايانه و اينترنت سوالات درس كار و فناوري سال هفتم
تفكر و سبك زندگي
امتحان ديماه 92     
سوالات درس تفكر و سبك زندگي-ترم اول  سوالات درس تفكر و سبك زندگي سوالات 15 ديماه 92  

 

 نمونه سوالات سوم راهنمايي (متوسطه اول) 


در قسمت ذيل امكان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پايه سوم راهنمايي براي شما عزيزان فراهم گرديده است، فقط كافيست بر روي عنوان مورد نظر،كليك نمائيد.سوالات امتحانات نهايي سال سوم
رياضي خرداد 92-استان تهران رياضي خرداد 92- استان گيلان رياضي خرداد 92-استان اصفهان
رياضي خرداد 92-استان خراسان رضوي(صبح) رياضي خرداد 92-استان خراسان رضوي(ظهر) رياضي-هماهنگ استانها-خرداد 91

 

تاريخ-خرداد 92 رياضي-خرداد 92 زبان انگليسي-خرداد 92
عربي-خرداد 92 تعليمات ديني-خرداد 92 آمادگي دفاعي-خرداد 92
املا-خرداد 92 انشا-خرداد 92 قرآن-خرداد 92
حرفه و فن-خرداد 92 جغرافيا-خرداد 92 تعليمات اجتماعي-خرداد 92
علوم تجربي-خرداد 92 استان خراسان رضوي علوم تجربي-خرداد 92 استان اصفهان علوم تجربي-شهريور 92 استان اصفهان

سوالات امتحانات مدارس سال سوم

 

زبــــان انگليــــسي
آزمون زبان انگليسي نوبت اول-2    
آزمون استان اردبيل- شهريور 92  آزمون استان اردبيل- نوبت اول 92  آزمون زبان انگليسي نوبت اول 
زبان انگليسي مرداد 92  زبان انگليسي شهريور 92  آزمون خرداد 92 
زبان انگليسي دي 89  زبان انگليسي دي 89- مدرسه نوائي  زبان انگليسي دي 89- مدرسه پرورش
زبان انگليسي دي ماه 88  زبان انگليسي دي ماه  88  زبان انگليسي دي ماه 88 
زبان انگليسي دي 86- سنندج  زبان انگليسي دي 86- شهيد سهرابي  زبان انگليسي دي 88- سنندج 
زبان انگليسي دي  83- سنندج  زبان انگليسي دي 84- سنندج  زبان انگليسي دي  85- سنندج 
زبان انگليسي دي ماه  زبان انگليسي دي ماه  زبان انگليسي دي 82- سنندج 
زبان انگليسي دي ماه   زبان انگليسي دي ماه  زبان انگليسي دي ماه 
زبان انگليسي دي ماه  زبان انگليسي دي ماه  زبان انگليسي دي ماه
زبان انگليسي درس 7و8  زبان انگليسي درس 9و10  سؤال زبان انگليسي نوبت اول  
زبان انگليسي درس 4  زبان انگليسي درس 5  زبان انگليسي درس 5و6 
زبان انگليسي درس 4  زبان انگليسي درس 3و4  زبان انگليسي درس 3و4 
زبان انگليسي درس 3  زبان انگليسي درس 3  آزمون گرامري تا درس 4 
زبان انگليسي درس 1و2  زبان انگليسي درس 1تا3  زبان انگليسي درس 3 
زبان انگليسي درس 1   زبان انگليسي درس 2  زبان انگليسي درس 2 
زبان انگليسي خرداد 89- يزد  زبان انگليسي خرداد 89 - مدرسه نوائي  آزمون درس يك، بخش ساختارهاي دستوري 
زبان انگليسي شهريور 88- مدرسه نوائي  زبان انگليسي خرداد 88- سنندج  زبان انگليسي شهريور 89- سنندج 
زبان انگليسي مرداد 86- سنندج  زبان انگليسي شهريور 86- سنندج  زبان انگليسي مهر 86- سنندج 
زبان انگليسي مرداد 85- سنندج  زبان انگليسي شهريور 85- سنندج  زبان انگليسي خرداد 86- سنندج 
زبان انگليسي مرداد 84- سنندج  زبان انگليسي مهر 84- سنندج زبان انگليسي شهريور 84- سنندج 
زبان انگليسي خرداد 83- سنندج  زبان انگليسي خرداد 84- سنندج  زبان انگليسي خرداد 85-سنندج 
زبان انگليسي مرداد 83- سنندج  زبان انگليسي مهر 83- سنندج  زبان انگليسي شهريور 83- سنندج 
زبان انگليسي شهريور 82- سنندج  امتحان تستي زبان انگليسي آزمون زبان انگليسي 
زبان انگليسي مرداد 82- سنندج  زبان انگليسي مهر 82- سنندج  زبان انگليسي خرداد 82- سنندج 
نمونه سوال نوبت دوم  سوالات درس هاي 1تا4  نمونه سوال
املاء زبان خارجي3 -21ديماه 92  نمونه سوال ديماه 92  نمونه سوال نوبت اول 
زبان انگليسي زبان انگليسي زبان انگليسي
زبان انگليسي زبان انگليسي  

تعلـــــيمات اجتماعي
آزمون خرداد 92  سوالات هفت درس اول (جديد)  
سوال تعليمات اجتماعي 
جواب تعليمات اجتماعي 
آزمون ديماه 92 
اجتماعي اجتماعي نمونه سوالات اجتماعي 
ريــــــاضيات
آزمون رياضيات تهران-شهريور 91  آزمون شهريور 92 (جديد) آزمون ديماه 92 (جديد)
آزمون مبحث تناسب واعداد اول ومركب  آزمون رياضيات تهران- خرداد 91   آزمون رياضيات تهران- مرداد 91 
آزمون رياضي و رسم استان لرستان-خرداد 92   آزمون رياضي و رسم استان گلستان-خرداد 92   آزمون رياضي
آزمون رياضي  آزمون استان آذربايجان شرقي-خرداد 92  آزمون رياضي و رسم استان كردستان-خرداد 92 
آزمون پاياني خرداد 92-استان لرستان آزمون خرداد 92  آزمون تستي 
آزمون پاياني خرداد 92-استان كرمان  آزمون پاياني خرداد 92-استان گلستان آزمون پاياني خرداد 92-استان مازندران 
آزمون پاياني خرداد 92-استان خراسان جنوبي  آزمون پاياني خرداد 92-استان خراسان رضوي  آزمون پاياني خرداد 92-استان خوزستان 
آزمون پاياني خرداد 92-استان آذربايجان شرقي  آزمون پاياني خرداد 92-استان آذربايجان غربي  آزمون پاياني خرداد 92-استان تهران 
سوالات تستي معادله خط  آزمون پاياني خرداد 92-استان اصفهان آزمون پاياني خرداد 92-استان البرز
آزمون مبحث دوران  آزمون گروهي 92-93 مبحث تشابه  آزمون مستمر 92-93 مبحث تالس 
آزمون مستمر معادله خط   آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشي امام خميني ره بيشكك قرقيزستان  نمونه سوال تا ص 37  
 آزمون مستمر درس آمار  پاسخ تشريحي آزمون مستمر درس آمار  آزمون مستمر دستگاه معادلات خطي 
نكات ش4 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...)  نكات ش5 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...)  نكات ش6 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...) 
نكات ش1 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...)  نكات ش2 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...) نكات ش3 (ورود به مدارس نمونه،تيزهوشان و...)
پاسخ رياضي آزمون تشخيصي-طراح جلال علومي  آزمون رياضي-طراح جلال علومي  
 پاسخ سوال امتحاني پيشرفت تحصيلي سوم راهنمايي رياضيات3 -17ديماه 92 سوال رياضي
نمونه آزمون شماره 9 ديماه 92 نمونه آزمون شماره 10 ديماه 92 نمونه سوال امتحاني پيشرفت تحصيلي
نمونه آزمون شماره 6 ديماه 92 نمونه آزمون شماره 7 ديماه 92 
نمونه آزمون شماره 8 ديماه 92 
نمونه آزمون شماره 3 ديماه 92 نمونه آزمون شماره 4 ديماه 92 نمونه آزمون شماره 5 ديماه 92
ارزشيابي ورودي رياضي نمونه آزمون شماره 1 ديماه 92 نمونه آزمون شماره 2 ديماه 92
تا پايان اعداد صحيح سوالات تمام فصول  آزمون رياضي
نكات طلايي و سوال فصل دهم- قضيه تالس و تشابه نكات طلايي و سوال فصل يازده-حجم نمونه سوال تنكابن
نكات طلايي و سوال فصل هفتم- دايره و رابطه ي فيثاغورس نكات طلايي و سوال فصل هشتم - دوران نكات طلايي و سوال فصل نهم-معادلات خط
نكات طلايي و سوال فصل چهارم-مجموعه ي اعداد نكات طلايي و سوال فصل پنجم-مختصات نكات طلايي و سوال فصل ششم-عبارت هاي جبري و معادله
نكات طلايي و سوال فصل اول-اعداد طبيعي و تناسب معكوس نكات طلايي و سوال فصل دوم- توان نكات طلايي و سوال فصل سوم-جذر
پرسش مستمر جذر پرسش مستمر-مبحث جذر آزمون ماهانه - سال تحصيلي 92-93
آزمون مستمر- اعداد اول سطح آزمون مستمر- تناسب سطح آزمون مستمر- تناسب و اعداد اول
رياضي رياضي رياضي

تــــــاريخ
تاريخ نوبت اول  تاريخ ديماه 92  آزمون خرداد 92 
سوالات تاريخ نوبت خردادماه نمونه سوالات تاريخ 
نمونه سوالات جغرافي و تاريخ 
تاريخ تاريخ ديماه 91

جغــــــرافيا
خرداد 92     
جغرافي نوبت اول  جغرافي ديماه 91  ديماه 92 
نمونه سوالات جغرافيا سوال جغرافي  جواب جغرافي
جغرافيا جغرافي جغرافي
جغرافيا جغرافيا  
تعليمــــــات ديني
آزمون پيام آسماني خرداد 92     
پيام آسماني نوبت اول  ديني ديماه 91  آزمون ديماه 92 
پيام آسمان درس اول تا سوم پيام آسمان - درس 1-3 تعليمات ديني

عــــــــربي
عربي ديماه 92     
نمونه سوال درس چهارم نمونه سوال درس پنجم عربي-17ديماه 92 
نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس دوم نمونه سوال درس سوم
عربي آزمون عربي عربي

علــــــــوم تجربــــي
علوم خرداد 92  آزمون تستي بخش زمين شناسي با پاسخ (جديد)   
سوالات بخش چهارم  علوم ديماه 92  علوم ديماه 91 
سوالات بخش اول  سوالات بخش دوم  سوالات بخش سوم 
سوالات فصل 13 سوالات فصل 14  نمونه سوال تيزهوشان(ورودي دبيرستان هاي سمپاد و نمونه..) 
سوالات فصل 10 سوالات فصل 11  سوالات فصل 12 
سوالات فصل 7  سوالات فصل 8 سوالات فصل 9 
سوالات فصل 4  سوالات فصل 5  سوالات فصل 6 
سوالات فصل 1  سوالات فصل 2  سوالات فصل 3 
سوال علوم تجربي 3 
جواب آزمون علوم تجربي 3 
علوم تجربي 3 -7ديماه 92 
فصل1و2 امتحان هفتگي علوم علوم تجربي

ادبيات و زبان فارسي
آزمون املا ديماه 92  آزمون انشا و نگارش خرداد 92  آزمون املا خرداد 92 
املاي فارسي ديماه 91  نگارش و انشاي فارسي ديماه 91  نگارش و انشا ديماه 91 
آزمون املا نوبت اول 
املاء فارسي3
املا نوبت اول 
ادبيات فارسي انشا و آيين نگارش فارسي (كل كتاب به تفكيك فصول) 
حــــرفه و فــــن
شناخت حرفه و فن نوبت اول با پاسخ خرداد 92  آزمون ديماه 92 
حرفه و فن حرفه و فن حرفه و فن
قــــــرآن
قرآن خرداد 91     
سوال قرآن 3 -9 ديماه 92  قرآن نوبت اول  قرآن ديماه 92 
قرآن آزمون قرآن(مفاهيم) قرآن

آمادگــــي دفاعــي
ديماه 91  آزمون خرداد 92   
درس اول درس دوم درس سوم
درس اول آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس دوم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس سوم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف)
درس چهارم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس پنجم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس ششم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف)
درس هفتم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس هشتم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس نهم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف)
درس دهم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) سوالات تستي كتاب آمادگي دفاعي جديدالتاليف آمادگي دفاعي
درس اول فصل دوم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) درس دوم فصل دوم آمادگي دفاعي(جديدالتاليف) درس سوم فصل دوم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف)
درس چهارم فصل دوم آمادگي دفاعي (جديدالتاليف) آمادگي دفاعي

 

 

 براي دانلود روي عكس كليك نماييد

 

 

 

 

 

 

 

................................................

 

 

 

......................................................

 

 

 

...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
..............................................
 
 قرآن كريم( براي مشاهده و يا گوش فرا دادن به آيه دلخواهتان  روي عكس كليك نماييد)
 
 
 
 
 
.............................................................................. 
براي مشاهده زيارت عاشورا اينجا را كليك نماييد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

نظرات و پيشنهادات خود را از صفحه تماس با ما

با مديريت مدرسه درميان بگذاريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وبلاگ بسيج دانش آموزي

 

وبلاگ اخبار الكترونيك 

 

وبلاگ نمونه سوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فال حافظ

آدرس : میدان فاطمی میدان گلها خ مرداد کوی نوید پ 1 مدرسه راهنمایی شهید پندی
تلفن : 88009217